Formularze w agencjach ubezpieczeniowych

Typowym przykładem wykorzystania systemu w pracy agencji ubezpieczeniowej jest obsługa formularzy do zawierania umów ubezpieczeniowych, zgłoszeń szkód i bieżącej komunikacji z klientami. Dzięki elastycznym możliwościom definiowania wymaganej zawartości formularzy, możliwe jest stworzenie wielu wzorców odpowiadających wymaganiom różnych ubezpieczycieli i typów wniosków obsługiwanych w ramach działalności agencji. Zastosowanie w formularzach reguł umożliwia dodatkową kontrolę i wyliczenia dotyczące np. wymaganego we wnioskach rozdzielenia 100% wartości dla wskazanych uposażonych. Dla każdego wzorca formularza funkcjonuje odpowiedni szablon wydruku, który może zawierać dowolnie sformatowany tekst, tabele, pliki graficzne. Szablony wydruków są specyficzne dla każdego zakładu ubezpieczeniowego obsługiwanego przez agencję, bo chociaż w większości potrzebne są te same zestawy informacji, to jednak każdorazowo należy zdefiniować oddzielną nazwę, logo i odpowiednią szatę graficzną.

Reasumując, dla każdego kompletu dokumentów, powiązanych z ofertą obsługiwanego zakładu ubezpieczeniowego, agencja tworzy indywidualne wzorce i odpowiadające im szablony wydruku. Formularze są zapisywane w zdefiniowanych wcześniej folderach, w których w sposób usystematyzowany są przechowywane formularze i załączone do nich pliki. Firmy tworzą również szablony raportów, które błyskawicznie prezentują przykładowo datę utworzenia formularza, datę obowiązywania ubezpieczenia, imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, miejscowość, wartość składki miesięcznej, wartość prowizji oraz imię i nazwisko agenta ubezpieczającego. Wszystkie dokumenty zgromadzone w systemie są dostępne pracownikom w centrali i oddziałach do pracy operacyjnej i analiz w ramach nadanych uprawnień. Dzięki harmonogramom w szybki sposób można sprawdzić ewentualne opóźnienia w obsłudze klientów.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›